FAQ

Pyetje në lidhje me institucionin


Rreth Nesh

Agjencia e Mbikëqyrjes së Falimentimit (AMF) është krijuar në bazë dhe për zbatim të ligjit nr. 8901, datë 23.05.2002 “Për Falimentimin”, i ndryshuar, si dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 852, datë. 21.10.2010 “Për mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Falimentimit”. Kjo strukturë ka si qëllim kryesor mbrojtjen e integritetit të sistemit të falimentimit si dhe përcaktimin e rregullave të standardizuara për licensimin e Administratorëve të Falimentimit dhe mbikëqyrjen e veprimtarisë së tyre, duke garantuar zbatimin e dispozitave që rregullojnë procedurat e falimentimit.